เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2558-2561 สามารถดาวน์โหลด

EdPExท่านสามารถ download เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2558-2561 ได้แล้วที่http://www.edpex.org
สกอ. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและให้ข้อเสนอแนะในกิจกรรมและโครงการต่างๆ และหวังว่าเกณฑ์ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพขององค์การให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

ฉบับเผยแพร่ล่าสุด ผ่านเว็บไซต์ สกอ. (ใหม่ #1) (ในแทรก #1) 
12มี.ค.58 (ล่าสุด) รายชื่อกรรมการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนกับ สกอ. 
http://www.mua.go.th/users/bhes/ - ฟอร์ม มคอ.7 
การบ้านให้ทำก่อนเข้าอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
เอกสารอบรม การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร - มคอ.7 - rmuti
  
ต.ย. ฟอร์ม มคอ.7 +แบบฟอร์มประเมินผล(word) ศิลปากรต.ย. เอกสารคู่มือ(1) แบบฟอร์มหรือ template ในรูปของ word สำหรับ การเขียนรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรหรือ มคอ.7 (2) และแบบฟอร์มการรายงานผลกรรมการประเมิน (3) ของสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปรับปรุง 20 พ.ค.2558
su.ac.th - qa2557/curriculum-2557-20-5-58(word).rar
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สูตรช่วยคำนวณคะแนนตามสัดส่วน น.ศ./อาจารย์ p.82

ตามตัวบ่งชี้ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
จำนวนนักศึกษา (FTES)  จำนวนอาจารย์ 
สัดส่วนตามเกณฑ์กลุ่มสาขาคลิ๊กปุ่มสีเหลือง
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- วิทยาศาสตร์กายภาพ
- วิศวกรรมศาสตร์
- สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- เกษตร ป่าไม้ และประมง
- บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
- นิติศาสตร์
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
ตารางสรุปการกำหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) 14 มาตรฐาน (25 ก.ค.57)
ตารางสรุปการกำหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) 14 มาตรฐาน (25 ก.ค.57)

การประกันคุณภาพภายมน ระดับอุดมศึกษา ปี 2557

การคัดเลือก น.ศ. ตามคุณสมบัติที่กำหนดในหลักสูตร p.52

เกณฑ์หลักสูตร ตบช.3.1 ชี้ว่า 1) จำเป็นต้องกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร 2) กำหนดเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก 3) เครื่องมือและวิธีที่ให้ได้ผู้ที่พร้อมทางปัญญา สุขภาพ และจิต ซึ่งสอดคล้องกับ กยศ. ที่ประกาศว่าจะ "คัดกรองคนเก่ง คนดี ให้ได้มีโอกาส" และ "มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จตามหลักสูตร" 
+ บล็อก : องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา การรับนักศึกษา 
+ บล็อก : กยศ. ออกโปสเตอร์ กู้ให้ยาก จ่ายให้ง่าย

ระบบและกลไก 2553 กับ 2557 เหมือน p.24


นิยามศัพท์ในคู่มือ ปี 2557
+ ระบบ (System) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฎให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
+ กลไก (Mechanism) หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน 
+ กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนของแต่ละหน่วย และประสานกันเป็นลำดับภายในระบบ เช่น กระบวนการออกข้อสอบ กระบวนการพิมพ์ข้อสอบ กระบวนการสอบสัมภาษณ์ กระบวนการสอบข้อเขียน กระบวนการประกาศผล กระบวนการปฐมนิเทศ ซึ่งทั้งหมดอยู่ในระบบรับนักศึกษา 
+ บล็อก : ตัวอย่างระบบที่มีองค์ประกอบของระบบ หรือกระบวนการ

ระบบที่สถาบันการศึกษาต้องนำเสนอจะต้องปรับปรุงทุกปีตามคู่มือฯ 2557 - 2561

ระบบที่ดีจะต้องมีพัฒนาการ ดังนี้ เมื่อมีระบบที่เผยแพร่แล้ว ก็ต้องมีการดำเนินการ หากใช้ระบบไปแล้ว ก็ต้องมีการประเมิน แล้วนำผลประเมินมาปรับปรุง ซึ่งก็ต้องมีผลการปรับปรุงที่ดีขึ้น หากระบบนั้นดีจริงก็ต้องสะท้อนถึงการปฏิบัติที่ดีหรือเป็นเลิศได้ หากภาพที่ใช้เว็บวงจรเดียวก็จะมองไม่เห็นพัฒนาการ แต่ถ้าเป็นวงจรหลายวงซ้อนกัน และมีความแตกต่างชัดเจนก็จะสะท้อนระบบที่มีการปรับปรุงได้ชัดเจน 
   
ขั้นตอนการทำงานของระบบการส่งและพิจารณาบทความผ่านทางเว็บไซต์